Mạt nạ chống độc, mặt nà chống khói nikawa, giải pháp tuyệt vời khi xảy ra thảm họa